Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INSTYTUCJONALNA FORMA OPIEKI NAD DZIECKIEM – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

 

Placówka opiekuńczo- wychowawcza jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanych społecznie, zapewniając im dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę oraz wychowanie.

Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo- wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy- do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej. Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości wydatków bieżących ponoszonych na jego utrzymanie, rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni, w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka . Wychowankami domu dziecka są dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia. W uzasadnionych przypadkach wychowankami placówki mogą być osoby powyżej 18 roku życia, jeżeli jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki lub innych sytuacji losowych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

Placówki te dzielą się na:

 1. placówki interwencyjne,
 2. placówki socjalizacyjne,
 3. placówki rodzinne

Placówka socjalizacyjna jaką jest dom dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Placówka realizuje indywidualny plan pracy z dzieckiem, prowadzi kartę pobytu dziecka oraz inną niezbędną dokumentację dotyczącą dziecka i jego rodziny.

W Powiecie Brzeskim znajdują się dwie placówki socjalizacyjne i jedna wielofunkcyjna.

 1. Dom Dziecka w Skorogoszczy, ul. Zamkowa 23, liczy 30 miejsc
 2. Dom Dziecka w Strzegowie, Strzegów 35, liczy 25 miejsc
 3. Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych „Szansa” w Brzegu, ul. Poprzeczna 3a, liczy 50 miejsc

Domem kieruje dyrektor odpowiedzialny za całokształt działalności placówki.  

Na terenie Powiatu Brzeskiego znajduje się  Mieszkanie Chronione, które liczy 5 miejsc. Mieszkanie Chronione znajduje się w Brzegu , ul. Poprzeczna 3a.
Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów.  

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu,  na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego. Dom dziecka zapewnia w szczególności warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego, z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego. Odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, zaopatrzenie w bieliznę, odzież i inne przedmioty osobistego użytku. Opiekę pielęgnacyjną i w razie potrzeby konsultację oraz odpowiednią opiekę lekarską.

Wychowankom przysługuje stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku. Placówka pokrywa także opłaty za pobyt w bursach i internatach, koszty przejazdu do miejsc uzasadnionego pobytu poza placówką i z powrotem. Wychowankowie otrzymują także na własne wydatki drobne kwoty pieniężne, zwane „kieszonkowym” wypłacane przez placówkę.

Do placówki kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w tej placówce.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w placówce zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą  pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Pomoc ta przysługuje osobie skierowanej na podstawie orzeczenia sądu. Warunkiem udzielenia pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby do realizacji indywidualnego programu, który określa sposób i formy współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, uzyskanie wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, uzyskanie pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, podjęcia zatrudnienia, pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w szczególności poprzez:

 • umożliwienie zamieszkania w miejscu chronionym przez czas określony,
 • całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju,
 • ułatwienie uzyskania mieszkania socjalnego z zasobów gminy,
 • umożliwienie osobie usamodzielnionej uczącej się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej zamieszkania w bursie lub internacie do czasu ukończenia nauki,
 • całkowite lub częściowe pokrycie osobie usamodzielnianej studiującej w szkole wyższej wydatków związanych z zakwaterowaniem.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby, w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz na pokrycie wydatków związanych z nauką. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przyznaje się po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić:

 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 2. niezbędne urządzenia domowe,
 3. sprzęt rehabilitacyjny,
 4. pomoce naukowe,
 5. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej jest sporządzenie indywidualnego programu usamodzielnienia.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie składa się do Starosty właściwego ze względu za miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce.

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.  

 

Osoba sprawująca nadzór nad placówkami opiekuńczo- wychowawczymi i usamodzielnieniem wychowanków tych placówek:
Agnieszka Milczanowska,
Tel: 77 416-95-05
mail: a.milczanowska@brzeg-powiat.plpcprbrzeg@wp.pl

Spotkanie dot. „Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin"

2018-07-10

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Starosta Powiatu Brzeskiego zapraszają na

spotkanie z udziałem
Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosza Marczuka,

na którym prezentowane zostaną założenia
„Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin",
a w szczególności: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Programu Dostępność+ oraz Rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach NFZ.
Spotkanie odbędzie się 12 lipca o godz. 10.30
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (ul. Wyszyńskiego 23).

Udział wezmą w nim m.in. przedstawiciele następujących resortów:
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj więcej o: Spotkanie dot. „Mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin"

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2017-10-06
Data publikacji:2017-10-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:10329