Zapytanie ofertowe na prowadzenie przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” Wraz z zapytaniem do składania ofert przedstawia specyfikację warunków zamówienia oraz formularz oferty.

 

 

              Brzeg, dn. 25.04.2019

……………………………………….

     (pieczęć zamawiającego)

 

                                                                

 

PCPR.3320.1.2019

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” Wraz z zapytaniem do składania ofert przedstawia specyfikację warunków zamówienia oraz formularz oferty.

 

 

 

 

                                                                                                      Brzeg, dnia 25.04.2019

             

Specyfikacja warunków zamówienia

 

I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie „Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

 

Adres Zamawiającego: 49-300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23

adres e-mail: pcprbrzeg@wp.pl;

tel 77 416-95-05 ; fax  77 416-95-05

NIP 747-159-42-96

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)

 

III. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA  - maj – sierpień 2019

 

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  - Brzeg

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w oparciu o model pracy DULUTH

 

Opracowanie i realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Wytyczne do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

Edycja – w warunkach wolnościowych

Termin 05-08.2019

Liczba uczestników – 15 osób

Ilość godzin zajęć indywidualnych: 30 godzin.

Ilość godzin zajęć grupowych: 66 godzin.

 

 

VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA PROGRAMU

 

 1. Przeprowadzenie zajęć według programu dla 15 osób w okresie maj - sierpień 2019r. – w warunkach wolnościowych
 2. Sporządzanie sprawozdania merytorycznego programu oraz wykonywanie innych zleconych przez Wykonawcę zadań dotyczących programu.
 3. Prowadzenia dokumentacji z zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu po edycji Programu.
 4. Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji przeprowadzonych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdej edycji programu.

 

VII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZATORA PROGRAMU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia:

 1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji
 2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
 3. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 4. zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków przed podpisaniem umowy na wykonanie usług,
 5. płatnością zostaną objęte tylko zrealizowane działania.

 

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. kserokopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie – zgodne z pkt VII ust. a),
 2. kserokopia zaświadczeń o ukończeniu szkoleń  -  zgodne z pkt VII ust. b),
 3. kserokopia dokumentu potwierdzająca co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 4. program z uwzględnieniem ilości godzin zajęć grupowych i indywidualnych
 5. oferta cenowa zleceniobiorcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za 1 jedną godzinę zegarową wykonania zadania (załącznik nr1)

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres trwania programu, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 1. SPOSÓB DOKONANIA OCENY
 2. cena określona za 1 godzinę zegarową – 100%

 

XI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT.

 

 1. Opakowanie i oznakowanie ofert oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach lub opakowaniach  

 1. koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, oznakowana następująco: „Oferta na przeprowadzenie „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”
 1. Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY załączonego do specyfikacji - załącznik nr 1 oraz o dokumenty, o których mowa w pkt. VIII,
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta powinna być czytelna.
 3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte w sposób uniemożliwiający ich wypięcie.
 5. Warunki dodatkowe:
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferta musi obejmować całość zamówienia , nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całości zamówienia.
 8. Podana przez Wykonawcę cena brutto będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna.
 9. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia jednej oferty,
 10. Ubiegający się o udzielenie zamówienie ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty,
 11. Ofertę sporządza się w języku polskim (łącznie z wymaganymi dokumentami), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg, I piętro pok. 31, pocztą jak wyżej, nie później niż do dnia  06.05.2019 r. do godz.  14 00 (liczy się data wpływu do jednostki).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Brzeg, dn. ……………………….

……………………………………….

            (pieczęć oferenta)

                                                                  

                                                       POWIATOWE CENTRUM POMOCY

                                                       RODZINIE

 1. Wyszyńskiego 23

                                                                                 49-300 Brzeg

                                                                                

                                         

OFERTA

 

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) a dotyczącego:

przeprowadzenia „Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

 

Składam ofertę następującej treści:

Cena brutto za 1 godzinę zegarową zajęć :…………………………………zł

Słownie złotych: ……….................………………………………………………………………

   

 1. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze specyfikacją warunków zamówienia i uznaję się za związana/y określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania
 2. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na jedną osobę.
 3. W przypadku firm będących płatnikiem podatku VAT należy podać numer identyfikacyjny NIP ……………………………………

 

 

                                                                                                      ………………………………

                                                                                              data i podpis osoby upoważnionej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2019-04-25
Data publikacji:2019-04-25
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4003