Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11.01.2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 stycznia 2021

W sprawie określenia wysokości świadczenia oraz zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na podstawie §   8 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z Zarządzeniem Nr 64/2011 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 15 listopada 2011 r. i art.83 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustalam co następuje:

§1

Ustala się wysokość dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2021 według następujących kryteriów:

 1. Wysokość dofinansowania do wypoczynku określa się:

- na kwotę 900 zł na dziecko przebywające w rodzinnym domu dziecka lub zawodowej rodzinie zastępczej za pobyt trwający 7 dni i powyżej 7 dni,

- na kwotę 450 zł na dziecko przebywające w niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinie zastępczej spokrewnionej za pobyt trwający 7 dni i powyżej 7 dni

 1. Ustalona kwota dofinansowania stanowi podstawę do przyznania rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Wysokość kwoty dofinansowania nie może przekroczyć kosztów pobytu na wypoczynku. W przypadku gdy koszt wypoczynku jest niższy niż wysokość dofinansowania, rodzinie zastępczej wypłaca się dofinansowanie w wysokości kosztu pobytu na wypoczynku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 §2

Ustala się następujące zasady dofinansowania i rozliczania dofinansowania do wypoczynku, o którym mowa w § 1:

Dofinansowanie do wypoczynku udzielane jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1, w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym wypoczynkiem.

 1. Dofinansowanie dotyczy zorganizowanych form wypoczynku w formie kolonii, półkolonii, obozu wypoczynkowego lub zorganizowanego, trwającego 7 dni lub powyżej 7 dni wypoczynku rodzinnego ( z wyłączeniem wyjazdu i wypoczynku u najbliższej rodziny).
 2. Informacja o przyznaniu dofinansowania następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zobowiązany jest do przedłożenia rachunku, lub faktury dotyczącej  rozliczenia wydatkowanych środków                    z zaznaczeniem jakiej osoby dotyczą te wydatki w okresie 30 dni od daty  zakończenia pobytu na wypoczynku.
 4. W przypadku rozliczenia zorganizowanego wypoczynku rodzinnego poniesione koszty wypoczynku przedstawione w formie zestawienia faktur, rachunków dzieli się przez wszystkich uczestników wyjazdu  i po przeliczeniu kosztów na jednego uczestnika mnoży się przez liczbę dzieci objętych dofinansowaniem.
 5. Przyznanie oraz odmowa przyznania dofinansowania do wypoczynku następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Dofinansowanie do wypoczynku można otrzymać raz w roku kalendarzowym.
 7. Dofinansowanie wypłacane będzie na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

 §3

Traci moc Zarządzenie Nr 3/20020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 08.01.2020 r.

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR
Data utworzenia:2021-01-11
Data publikacji:2021-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Aleksander Podgórny
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3278