PROTOKÓŁ NR 1/2019 z dnia 21.02.2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

Z POSIEDZENIA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 21.02.2019 r.

 

W posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r  wzięli udział następujący członkowie . Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych :

 1. Helena Brzezińska
 2. Robert Hejman
 3. Sebastian Matuszewski
 4. Elżbieta Wielgus
 5. Joanna Wrębiak

W posiedzeniu Rady jako gość uczestniczył dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aleksander Podgórny.

Porządek posiedzenia:

 1. Przywitanie członków Rady
 2. Informacja o realizowanych zadaniach ze środków PFRON w roku 2018.
 3. Informacja o wysokości środków przekazanych przez Prezesa PFRON na realizację zadań powiatu w ramach środków algorytmu PFRON na rok 2019 i omówienie proponowanego podziału środków.
 4. Omówienie zasad przyznawania dofinansowania do poszczególnych zdań
 5. Wydanie szczegółowej opinii dotyczącej znaczenia realizacji poszczególnych projektów złożonych do samorządu powiatu brzeskiego do Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w regionie
 6. Sprawy różne

 

Ad. 1.

Na początku posiedzenia Rady dyrektor PCPR w imieniu Starosty Powiatu Brzeskiego przywitał członków Rady

Ad. 2.

W tej części posiedzenia Rady dyr. PCPR poinformował Radę o realizacji ilościowej i wartościowej zdań ze środków PFRON w roku 2018 oraz o realizacji programów PFRON ,, Aktywny Samorząd” oraz ,, Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

Na realizację zadań PFRON powiat brzeski otrzymał w roku 2018 kwotę 2.116.680 zł. Zgodnie z Uchwałą  Rady Powiatu Brzeskiego na poszczególne zdania wydatkowano:

 1. rehabilitacja zawodowa –0 zł
 2. dofinansowanie kosztów działania WTZ – 1.449.667 zł
 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – 106.741 zł. Z dofinansowań skorzystało 18 osób.
 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed mioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 561.481 zł. Z dofinansowania skorzystało 738 osób, w tym 51 dzieci
 5. dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych – 125.831 zł . Z dofinansowań skorzystało 138 osób, w tym 8 dzieci 
 6. dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji – 17.903 zł. Z dofinansowania skorzystały 134 osoby

W ramach innych zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych powiat brzeski przystąpił do dwóch programów PFRON - ,, Aktywny Samorząd” – adresowany do osób fizycznych oraz do programu ,, Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” adresowanym do instytucji.   

W ramach programu ,, Aktywny Samorząd” z którego skorzystały 84 osoby niepełnosprawne wykorzystano kwotę 250.615 zł. W ramach programu WRMR pozyskano środki na likwidację barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brzegu Grodków. Łącznie z różnych form dofinansowań ze środków PFRON skorzystało ponad 1000 osób.    

Ad. 3

Dyrektor PCPR poinformował, że Powiat Brzeski otrzymał na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na rok 2019 kwotę 2.185.061 zł.

Po dyskusji, biorąc pod uwagę realizację zdań w roku 2018 oraz wnioski jaki wpłynęły do PCPR Rada zarekomendowała następujący podział środków:

- rehabilitacja zawodowa – 60.000 zł

- dofinansowanie kosztów działania WTZ ( zobowiązania ) – 1.394.700 zł

- dofinansowanie w sprzęt pomocniczy, środki ortopedyczne i sprzęt

   rehabilitacyjny – 464.061 zł

- dofinansowanie sportu, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych– 16.300 zł

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – 150.00 zł

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 100.000 zł

 

Ad. 4

Rada biorąc pod uwagę wysokość środków PFRON na realizację zadań przez samorząd powiatowy zaopiniowała pozytywnie następujące ograniczenia w wydatkach związanych z tymi zadaniami:

- w zakresie turnusów rehabilitacyjnych Rada uznała za właściwe

obniżenie poziomu dofinansowania o 20% zgodnie z przepisami. Dofinansowanie do turnusów w pierwszej kolejności powinny otrzymać osoby, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w ostatnich dwóch latach. Jednocześnie Rada zaopiniowała pozytywnie wnioski jakie wpłynęły do PCPR o zabezpieczenie środków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla 32 osób niepełnosprawnych bez opiekunów, biorących udział  w projektach RPO dotyczących rehabilitacji zawodowej. Rada uznała, że osoby biorące udział w projektach, których celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych istotne jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Jednym z tych elementów jest poprawa lub utrzymywanie sprawności fizycznej i psychicznej pozwalającej na podjęcie zatrudnienia.

Rada zaopiniowała pozytywnie wiosek organizacji pozarządowych prowadzących warsztaty terapii zajęciowej o zwiększenie środków z algorytmu na działalność warsztatów o kwotę 60.000 zł w równym podziale na trzy warsztaty terapii zajęciowej. 

 Rada uznała, że wobec zbyt małej wysokości środków należy wstrzymać  dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz komputerów w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. W przypadku otrzymania dodatkowych środków lub oszczędności w poszczególnych zdaniach Rada  postuluje wprowadzenie dofinansowań do wniosków złożonych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub sprzętu komputerowego. 

- w zakresie dofinansowań do łóżek rehabilitacyjnych Rada wnioskuje o ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości 1000 zł

- w zakresie dofinansowania do zakupów aparatów słuchowych Rada wnioskuje

   o ustalenie wysokości dofinansowań do aparatów słuchowych w roku 2019 dla

   osób dorosłych w wysokości 700 zł do jednego aparatu. W przypadku dzieci i młodzieży uczącej się Rada stoi na stanowisku, że należy  dofinansować zakup aparatów w wysokości określonej przepisami. W przypadku wniosków złożonych w roku 2018, a nie zrealizowanych w ubiegłym roku należy stosować zasady, jakie obowiązywały w roku 2018.  

- zakresie dofinansowań wniosków złożonych w roku ubiegłym na

  dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

  dofinansowanie dotyczy tylko rachunków i faktur obejmujących

   rok 2018 i złożonych do końca 2018 r.  

W zakresie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i  w komunikowaniu się Rada wnioskuje o określenie maksymalnych kwot dofinansowań do:

- likwidacji barier w łazienkach do kwoty 7000 zł

- budowy podjazdu do kwoty 12.000 zł

- zakupu i montażu urządzenia dźwigowego do kwoty 15.000 zł

- zakupu schodołaza/krzesełka schodowego do kwoty 12.000 zł

- zakupu podnośnika łazienkowego lub transportowego do kwoty 5.000 zł

- zakupu i montażu wanny z otwieranymi drzwiczkami do kwoty 4.000 zł

 

Ad.5. Rada  zaopiniowała pozytywnie wydanie szczegółowej opinii dotyczącej znaczenia realizacji poszczególnych projektów złożonych do samorządu powiatu brzeskiego do Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w regionie. Wnioski do Programu zostały złożone przez:

- Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych ,, Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość zakupu wynosi 134.552 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 80.000 zł

- Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość zakupu wynosi 126.427,73 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 80.000 zł

 

Opinia na temat projektu dotyczącego zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych ,, Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim dla warsztatów terapii zajęciowej oraz dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Lewin Brzeski.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych ,, Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim jest jednostką prowadzącą warsztaty terapii zajęciowej w Lewinie Brzeskim przeznaczone dla 25 osób, w tym osoby poruszające się na wózkach. Uczestnikami warsztatów są mieszkańcy gminy Lewin Brzeski, gminy Olszanka oraz Gminy Lubsza. Uczestnicy warsztatów oprócz dojazdów na zajęcia korzystają ze środka transportu także w zakresie dowozu na wydarzenia sportowe, zajęcia rekreacyjne czy też kulturalne. Biorą także udział w rożnego rodzaju wydarzeniach, olimpiadach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Bus jaki dysponują warsztaty ma ponad 5 lat, codziennie pokonuje trasę około 120 km. Ze względu na ilość przejechanych kilometrów oraz wyeksploatowanie wymaga częstych i drogich napraw. Stowarzyszenie w takich sytuacjach jest zmuszone do wypożyczania busa, aby zapewnić dowóz uczestników na warsztaty.

Bus jest także niezbędny do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym uczestników WTZ na zajęcia rehabilitacyjne oraz lecznicze.       

Dlatego też istotne ze społecznego punktu widzenia jest zlikwidowanie bariery transportowej poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Lewin Brzeski poprzez dofinansowanie do zakupu busa przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych ,, Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie opiniuje wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych ,, Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim  dotyczący zakupu busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. 

 

Opinia na temat projektu dotyczącego zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych przez Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Grodków.

Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie jest jednostką prowadzącą warsztaty terapii zajęciowej w Jędrzejowie przeznaczone dla 25 osób, w tym osoby poruszające się na wózkach. Uczestnikami warsztatów są mieszkańcy gminy Grodków. Jest to gmina wiejska o położona na rozległy terenie powiatu brzeskiego. Uczestnicy warsztatów oprócz dojazdów na zajęcia korzystają ze środka transportu także w zakresie dowozu na wydarzenia sportowe, zajęcia rekreacyjne czy też kulturalne. Biorą także udział w rożnego rodzaju wydarzeniach, olimpiadach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Bus jaki dysponują warsztaty ma ponad 5 lat, codziennie pokonuje trasę około 100 km. Ze względu na ilość przejechanych kilometrów oraz wyeksploatowanie wymaga częstych i drogich napraw. Stowarzyszenie w takich sytuacjach jest zmuszone do wypożyczania busa, aby zapewnić dowóz uczestników na warsztaty.

Bus jest także niezbędny do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym uczestników WTZ na zajęcia rehabilitacyjne oraz lecznicze.      

Dlatego też istotne ze społecznego punktu widzenia jest zlikwidowanie bariery transportowej poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Grodków poprzez dofinansowanie do zakupu busa przez Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie opiniuje wniosek Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie, dotyczący zakupu busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. 

 

Ze względów społecznych oraz biorąc pod uwagę, że obydwa Stowarzyszenia wykonują wiele działań w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej dofinansowanie zakupu do przewozu osób niepełnosprawnych będzie istotnym wsparciem dla regionu powiatu brzeskiego w zakresie realizacji zadań o polityk odnoszących się do osób niepełnosprawnych. 

 

Ad. 6. W sprawach różnych Rada zapoznała się z informacją na temat wyników oceny wdrażania w powiecie brzeskim Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, jakie zostały wypracowane w ramach projektu ,,  Monitorujemy opolskie urzędy aby poprawić dostęp do nich osób niepełnosprawnych”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PCPR Brzeg
Data utworzenia:2019-03-04
Data publikacji:2019-03-04
Osoba sporządzająca dokument:PCPR Brzeg
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7047