Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 8.10.2018 r

 

w sprawie określenia wysokości dofinansowania do zakupu komputera/laptopa w ramach Programu ,, Aktywny Samorząd”

 

 

 • 1

Ustalam maksymalną wysokość dofinansowania w roku 2018 do zakupu komputera/laptopa w ramach modułu I Programu ,, Aktywny Samorząd” w wysokości 3500 zł

 

 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

11 października 2018
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE Nr 6/2018

Aneks Nr 1 z dnia 10.09.2018 r do Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.04.2018 r.

Aneks Nr 1

                                       z dnia 10.09.2018 r

 

do Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania niektórych obszarów zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 • 1

 

W paragrafie 2 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

,, Ustala się, że wnioski na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego rozpatrywane będą w listopadzie 2018 r. a wnioski na dofinansowanie do zakupu komputerów rozpatrywane będą we wrześniu 2018 r.

Maksymalne dofinansowanie do zakupu komputerów i sprzętu elektronicznego  dotyczyć będą dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym, osób niewidomych oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności aktywnych zawodowo.  Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć:

- kwoty 1500 zł do zakupu laptopa lub komputera dla dzieci,

- 2500 zł do zakupu komputera lub laptopa dla osoby niewidomej 

- 2000 zł do zakupu komputera lub laptopa dla osoby o znacznym stopniu

   niepełnosprawności aktywnej zawodowo  

- 1500 zł do zakupu sprzęt elektronicznego”

 

 • 2

 

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

 • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                       

                                                                                               Dyrektor PCPR

                                                                                               Aleksander Podgórny

18 września 2018
Czytaj więcej o: Aneks Nr 1 z dnia 10.09.2018 r do Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10.04.2018 r.

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, zwanym dalej "PCPR".
 2. W PCPR Inspektorem Ochrony Danych jest Sylwester Topór, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@abc.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań PCPR na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  • Uchwały nr VI/16/99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm),
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
  • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • Poczcie Polskiej.
 5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych określa Rzeczowy wykaz akt PCPR.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane przez PCPR nie są i nie będą poddawane profilowaniu.


Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w PCPR w Brzegu